Below you can find logos, similar to the Yuasa.

Yuasa 39 Yuasa 39 vector
Yuasa 38 Yuasa 38 vector