Below you can find logos, similar to the YUBA.

Yuban Yuban vector