Below you can find logos, similar to the NetZ.

Netzsch 147 Netzsch 147 vector
Grundungsnetzwerk Essen Grundungsnetzwerk Essen vector
DNETZ GSM DNETZ GSM  vector
Dnetz GSM Dnetz GSM vector
Netzwert Netzwert vector
Netzsch Netzsch vector
Netzwoche Netzwoche vector
Netz 146 Netz 146 vector
NetZero NetZero vector