Below you can find logos, similar to the Damen Changde Shipyard.

Adriatic Shipyard Bijela Adriatic Shipyard Bijela vector
Fundamentum Fundamentum vector
Merwede Shipyard Merwede Shipyard vector