Below you can find logos, similar to the ASHI.

Washington Mutual 54 Washington Mutual 54 vector
Yashica Yashica  vector
Kobayashi Pharmaceutical Kobayashi Pharmaceutical vector
Eastern Washington University Eastern Washington University vector
The George Washington University 41 The George Washington University 41 vector
Bloom Fashion Bloom Fashion vector
Fashion Night Club Fashion Night Club vector
Lancashire 70 Lancashire 70 vector
Washington Water Service Washington Water Service vector
Lancashire 69 Lancashire 69 vector
Oka Navashino Oka Navashino vector
Washington University Washington University vector
Aquablast Power Washing Aquablast Power Washing vector
SELECT FASHION SELECT FASHION  vector
The George Washington University 37 The George Washington University 37 vector