Below you can find logos, similar to the kia1.

kilikia1 kilikia1 vector