Below you can find logos, similar to the Zive.

Slavenibu Dzive Slavenibu Dzive vector