Below you can find logos, similar to the ROI Latvia.

Troika Dialog 86 Troika Dialog 86 vector
LaCROIX LaCROIX vector
Char-Broil Char-Broil vector
Maurice Lacroix Maurice Lacroix vector
Heroix Heroix vector
AgroImpex AgroImpex vector
Detroit Red Wings 296 Detroit Red Wings 296 vector
BROIL KING BROIL KING  vector
Detroit Pistons 292 Detroit Pistons 292 vector
IABC Detroit IABC Detroit vector
Costa Croisieres Costa Croisieres vector
Smart IP Services Smarter ROI 92 Smart IP Services Smarter ROI 92 vector
Croix Bleue Du Quebec Croix Bleue Du Quebec vector
Euroinvest Bank Euroinvest Bank vector
Signal Croissance Signal Croissance  vector