Below you can find logos, similar to the OVR.

OVR OVR  vector
Sovremennaya Obrazovatel'naya Sreda Na Rubeje XXI Veka Sovremennaya Obrazovatel'naya Sreda Na Rubeje XXI Veka vector
Sovran Self Storage Sovran Self Storage vector
OVR 193 OVR 193 vector
Hvidovre Hvidovre vector
Dovre Dovre vector