Below you can find logos, similar to the Ameco Beijing.

zamecon zamecon vector
JSU Gamecocks JSU Gamecocks vector
Beijing Datang Power Generation Beijing Datang Power Generation vector
Beijing Datang Power Generation 48 Beijing Datang Power Generation 48 vector
Beijing Gguoan Beijing Gguoan vector
JSU Gamecocks 84 JSU Gamecocks 84 vector
Beijing 2008 46 Beijing 2008 46 vector
Pameco Corp Pameco Corp vector
Beijing 2008 47 Beijing 2008 47 vector
Beijing 2008 Beijing 2008 vector
JSU Gamecocks 85 JSU Gamecocks 85 vector
beijing1 2008 beijing1 2008 vector
Cameco Cameco vector
Ameco Beijing 41 Ameco Beijing 41 vector
Beijing Snapshot Beijing Snapshot vector