Below you can find logos, similar to the Aiki Noodles.

Waikiki Waikiki vector
Daikin Daikin vector
Aiki Royco Aiki Royco vector
WAIKIKI WAIKIKI  vector
Taiki-Sha Taiki-Sha vector
Daikin America Daikin America vector
DAIKIN DAIKIN vector
Daikin 26 Daikin 26 vector
Hawaii Prince Hotel Waikiki Hawaii Prince Hotel Waikiki vector